giới thiệu khoa a4

KHOA A4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Lãnh đạo khoa:
  1. Trưởng khoa:              BsCKII. Trần Ngọc Đính
  2. Phó trưởng khoa:        Ths.Bs. Nguyễn Biên Thùy

BsCKI. Mạch Văn Trường

  1. Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Hoàng Thị Liên

 

Tổng số nhân viên:

  • Bác sỹ chuyên khoa II: 01
  • Thạc sỹ: 02
  • Bác sỹ chuyên khoa I: 02
  • Bác sỹ: 10
  • Hộ sinh, Điều dưỡng: 27
  • Hộ lý: 04